התחבר/י

תקנון האתר ומדיניות הפרטיות

תנאי השימוש באתר (להלן: התקנון)

אנו מברכים אתכם על בחירתכם להשתמש באתר האינטרנט שלנו.
תנאי השימוש המפורטים להלן נועדו להגדיר באופן ברור את המחויבות של הצדדים, את כללי ההתנהגות ואת זכויותיכם כצרכנים.

תנאים כלליים

.1 כל הגולשת באתר זה, משתמשת בו, רוכשת בו, מבצעת בו פעולה או שולח מטעמו אחר שיבצע אחד מאלה, מצהירה בזאת, כי היא קראה את התנאים המפורטים להלן, הבינה אותם והיא מסכימה לתוכנם. מובהר, כי גלישה, שימוש, השתתפות, רכישה או ביצוע כל פעולה באתר זה מהווה קבלה של כל תנאי השימוש שלהלן.

.2אתר אינטרנט זה– www.sigalnlp.co.il להלן: האתר , הינו של:  

   סיגל פולוין מטפלת NLP . טל’:  054-599-1028, sigalpolvin@gmail.com ,

3.תנאי השימוש של האתר מפורטים להלן. האמור בהם מנוסח בלשון נקבה לשם הנוחות בלבד והוא מתייחס לשני המינים גם יחד.

4.כל המבצעת פעולת הזמנה / רכישה באמצעות האתר או טלפונית (להלן: “המבצע”), מצהירה בזאת, כי היא בעלת אמצעי התשלום אשר בו היא עושה שימוש בביצוע הרכישה, או בעלת זכות שימוש בו, והיא בת 18 שנה ומעלה. אם המבצעת פועלת בשם או עבור תאגיד, אזי היא מצהירה בזאת, כי התאגיד התאגד כדין בישראל, וכי המבצעת הינה בעלת הרשאה מתאימה לפעול בשם התאגיד ולחייב אותו, וכי במקרה של התכחשות התאגיד לפעולת הרכישה ו/או לחיוב הנובע ממנה, מתחייבת המבצע ,לפרוע את החיוב האמור עבור התאגיד ובמקומו.

מסירת פרטים אישיים וביטחון מידע

5.הזמנה/ רכישה באתר מחייבת את הרוכשת למסור נתונים אישיים למערכת כגון: שם פרטי, שם משפחה, מספר תעודת זהות, כתובת, טלפון, דואר אלקטרוני ומספר כרטיס אשראי. במידה והרוכשת הינה חברה או תאגיד אחר, אזי בנוסף או לחלופין, על פי הצורך, היא תידרש למסור פרטים נוספים, כגון: שם חברה ומס’ חברה.

6.מסירת פרטים כוזבים, בין שבזדון ובין שלא בזדון, עלולה להוות עבירה פלילית ומקימה למטר זכות לשיפוי ממוסר הפרטים בגין הנזקים שייגרמו לה, ללקוחותיה, לעובדיה, לספקיה או לצד שלישי כלשהו.

  1. חל איסור מוחלט להשתמש בכל מידע שנאסף או נשמר באתר, ללא הרשאה מפורשת מראש ובכתב מהנהלת האתר. כל המפרה איסור זה חושפת עצמה לתביעות פליליות ואזרחיות כאחת.

תשלום ואספקה

  1. התשלום באתר יבוצע על-ידי כרטיס אשראי התקף בישראל אלא אם כן הוסכם אחרת .

9.כל המחירים באתר הינם בשקלים חדשים וכוללים מע”מ כחוק, אלא אם כן צוין במפורש אחרת.                                                                                                               

10.הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המחירים מפעם לפעם על פי שיקול    דעתה הבלעדי. המחירים יהיו המחירים בפועל בעת ביצוע ההזמנה / הרכישה בפועל.

אחריות

  1. הנהלת האתר אינה אחראית לכל עיכוב ו/או איחור במועד אספקת המוצר. כל נזק שיגרם לרוכש או למי מטעמו, עקב איחור ו/או עיכוב באספקת המוצר, אינו מקנה בשום אופן זכאות לפיצויים מכל סוג או לכל סעד אחר כלפי הנהלת האתר.
  1. הנהלת האתר אינה אחראית לכשל בתקשורת, במערכות מחשב לרבות תוכנת מחשב, או לכל תקלה, שבעקבותיהם התבטלה רכישה, או לא השתכללה. הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופסק, יופרע או ישובש בכל אופן. הנהלת האתר לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמשים באתר, או לצד שלישי, עקב כל הפסקה, הפרעה או שיבוש כאמור.

קניין רוחני

13.חל איסור מוחלט להעתיק, לשכפל, לצלם, לסרוק או לעשות כל שימוש פוגעני אחר באתר או במוצר המוצג ו/או נמכר בו, שאינו שימוש חוקי, טבעי והוגן.

14.אלא אם כן צויין במפורש אחרת, כל האמור והמופיע באתר, לרבות מבנה האתר, חזותו, שמע צליליו ושיטת עבודתו, מוגן כזכות יוצרים ו/או כסימן מסחרי ו/או כפטנט בבעלות הנהלת האתר. אי לכך, חל איסור מוחלט לעשות שימוש בכל מה שמופיע באתר ללא אישור מפורש מראש ובכתב של הנהלת האתר.

ביטול עסקה

15.הזמנה / רכישה בהתבסס על השמטה מקרית או טעות בתיאור המוצר, מקימה ל הנהלת האתר את הזכות לבטל את הרכישה.

16.חל איסור מוחלט לעשות שימוש באתר באופן ו/או למטרה שאינם חוקיים, אינם אתיים או אינם מוסריים.

17.חל איסור מוחלט להציג ו/או לשתול ו/או להעלות לאתר תכנים, קבצים או תוכנה, בין שמזיקים ובין שלא, ללא רשות מפורשת, מראש ובכתב, מהנהלת האתר.

18.כל שינוי בתנאי שימוש אלה יעשה בכתב ובאופן מפורש ויהיה חתום על-ידי הנהלת האתר. כל שינוי אחר או חריגה מן האמור, יהיה נעדר תוקף כלפי הנהלת האתר. אין באמור בסעיף זה לעיל כדי לגרוע מזכותה של הנהלת האתר לשנות תנאי שימוש אלה כרצונה, ובכל מועד, והחל ממועד השינוי יחולו תנאי השימוש בנוסחם החדש.

19.הדין החל על תנאי השימוש באתר הינו הדין הישראלי.

20.לבתי המשפט במחוז תל אביב תהא הסמכות הבלעדית והיחידה לדון בסכסוכים הנוגעים לאתר או לאמור בתנאי השימוש באתר.

 

קבע/י פגישה

מלא/י את הטופס למטה, וניצור איתך קשר בהקדם.

פרטים ליצירת קשר
מידע על הפגישה
זמן ושעה מועדפים

השאירו פרטים ונצא לדרך חדשה:

״נרשמתי ללימודים בטכניון סיגל עשיתי את זה!!!!!!!!!!

הייתי חייבת לשתף ❤״